Özel eğitim , bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden engelli ve üstün özellikleri sebebiyle eğitim ve öğretim çalışmalarını gerçekleştirmek için normal çocukların eğitimine ek olarak bir takım özel hizmet ve önlemleri gerektirmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişiminde ve eğitiminde etkinliklerin önemi büyüktür.

Özel eğitim kurumlarında uygulanan etkinlik programları çocukların gelişim seviyelerine , ilgi ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Çocuklar etkinliklere bireysel ya da grup olarak katılabilirler. Etkinlikler çocuğun yaratıcılığını geliştirme , kendini ifade edebilme becerisi sağlama, sorumluluk alma, paylaşma, işbirliği, başladığı işi bitirme konusunda başarılı olma ,el-göz koordinasyonu geliştirme, problem çözme, kas ve dokunma duyusunu geliştirme açısından oldukça önemlidir.

Eğitimci programdaki amaçlar doğrultusunda planlamasını yapar. Ortamın nasıl hazırlanacağını , hangi etkinlikler için ne gibi malzeme kullanacağını planlama aşamasında belirler. Eğitimcilerin çocuğa sunacağı etkinliklerin , onların gelişim düzeyine uygunluğuna dikkat etmesi oldukça önemlidir. Çocuğun engel türüne , gelişim düzeyine , yaşına uygun olmayan bir etkinliğe zorlanması , başarılı olamayacağı için onun güvenini olumsuz yönde etkiler. Başarısızlık endişesi ile çocuk pek çok etkinliğe katılmak istemeyebilir. Çocuklar başarılı olabilecekleri konusunda yüreklendirilmelidir.

NE TÜR ETKİNLİKLER YAPMAKTAYIZ
Sanat etkinlikleri
Müzik etkinlikleri
Fen ve doğa etkinlikleri
Drama etkinlikleri
Dil ve konuşma etkinlikleri
Sosyal beceri etkinlikleri
Matematik etkinlikleri
Okuma yazma etkinlikleri
Sanat etkinlikleri
Sanat etkinlikleri çocuklarda estetik duyarlılığı ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedefleyerek, bütün alanlarının gelişimlerini destekleyen etkinliklerdir.Bu nedenle çocuklarda rahat çalışabilecekleri bir ortam, gelişim düzeyi, bireysel ayrıcalıkları ve engel türüne uygun araç-gereçler verilir..
Kağıt işleri katlama
Baskı boyama
Karton faaliyetleri
Takı tasarım
Alçı çalışmaları
Ahşap boyama
Cam boyama
Yoğurma çalışmaları kil faaliyetleri
Keçe etkinlikleri
Silikon etkinlikleri

Müzik etkinlikleri
Çocuğun müzikle ilgili yeteneklerini ortaya çıkaran, ses, kulak ve zevk eğitimine yardımcı olan, dinleme alışkanlığı kazandıran, şakı söylerken yeni sözcükler öğrenmesine, estetik duygular geliştirmesine yardımcı olan bir etkinliktir.Özel eğitimde müzik çok değerlidir; çünkü başarı getirir. Özel eğitime muhtaç çocuklar için başarının kendisi çok önemlidir. Müzik etkinlikleri ile özel eğitime muhtaç çocukların motivasyonu artar. Çocuklar sakinleşir, onlara dinlenme ortamı sağlanır. Çocukların dinleme becerileri, işitsel algıları ve dikkat süreleri artar.Dili kullanmalarında yardımcı olur.

Fen ve Doğa etkinlikleri
Çocuklar sürekli çevreyle ilgili sorular sorarlar. Doğayı tanımaya ve öğrenmeye çalışırlar. Çocukların bu güçlü ilgi ve meraklarının değerlendirilmesi ancak sistemli bir fen ve doğa programıyla mümkün olabilir. Bu da çocukların yaş, ilgi, engelinin türü ve gelişim durumlarına uygun konuların seçilmesi, doğru tekniklerin kullanılması ve etkinliklerin planlanması ile gerçekleşebilir.
Fen-doğa köşesinde sınıfın fiziki şartlarına göre, kuş, balık, tavşan, su kaplumbağası vb. hayvanlar bulundurulabilir. Değişik bitkiler yetiştirilebilir. Bu hayvanların ve bitkilerin bakımı fen-doğa etkinliklerinin bir parçası olarak her gün sırayla çocuklara verilmeli sorumluluk almaları sağlanmalıdır. Yetiştirilen hayvan ve bitkiler doğa sevgisinin gelişmesini sağlar.

Drama Etkinlikleri
Dramada güven , uyum ve birlikte hareket etmek oldukça önemlidir. Bu sayede çocuk kendisine ve çevresine karşı güven duyarak ve paylaşarak bir işi yapabilme becerisi kazanır. Drama normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu kadar özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişiminde de oldukça önemlidir. Özellikle özel eğitime gereksinimi olan çocukların öğrenme süreçlerinde ve kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmelerinde önemli rol oynamaktadır. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların dikkat süreleri genellikle kısadır zaman zaman disiplin problemleri bulunmaktadır. Bu durumların giderilmesi ve bu çocukların gelişimlerini desteklemek için onların sanat , müzik ve özellikle de drama ile ilgilenmelerini sağlamak yararlı olacaktır. Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar da normal gelişim gösteren çocuklar gibi gerçek hayatı model alarak bunu oyunlarını yansıtmaktadırlar. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların oyunu birçok yönden , zeka yaşı kendisine benzer olan, kendisinden daha küçük yaştaki çocukların oyununa benzemekte , ancak daha yavaş bir hızla bu modeli takip etmektedir.

Dil ve konuşma etkinlikleri
Çocuğa ilk sözlü ifadeleri öğretirken onun her gün içinde bulunduğu ortamdaki olaylar ve nesneler dikkate alınmalıdır. Sözcük , çocuğa ait günlük işler, sevdiği oyuncaklar, yiyecekler ve hayvanlar göz önüne alınarak seçilmelidir. Yapılan dil etkinliklerini iki başlık altında toplayacak olursak, bunlar;
Çocuğun Günlük Yaşam içindeki Kavranılan Tanımasına ilişkin Etkinlikler
Sözcük çeşitlerinin öğrenilmesine yönelik etkinlikler

Sosyal beceri etkinlikleri
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerde genellikle özgüvenle ilgili problemler gözlenmektedir. Sosyal becerileri geliştirmeye yönelik yapılan etkinliklerin amacı; özel eğitime ihtihaç duyan bireyin aktif iletişim kurma becerisi kazanması , kendini ifade edebilme becerisini geliştirmesi, diğer bireylerle iletişim kurma ve etkileşimde bulunmasını sağlamak, belli bir gruba ait olma , grup içinde kendini ifade edebilme becerisi kazanması, öz güven gelişimini desteklemek, sosyal gelişimine bağlı olarak yaşıtlarıyla iyi geçinmeyi öğrenme, kişilerarası ilişkilerini zenginleştirmeye yardımcı olmaktır. Yapılan bazı etkinlikler;
.İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme Becerileri
-Dinleme
-Konuşmayı başlatma
-Konuşmayı sürdürme
-Soru sorma
-Teşekkür etme
-Kendini tanıtma
-Başkalarını tanıtma
-İltifat etme
-Yardım isteme
-Bir gruba katılma
-Yönerge verme
-Yönergelere uyma
-Özür dileme
-İkna etme

.Grupla Bir İşi Yürütme Becerileri
-Grupta iş bölümüne uyma
-Grupta sorumluluğunu yerine getirme
-Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma

.Duygulara Yönelik Beceriler
-Kendi duygularını anlama
-Duygularını ifade etme
-Başkalarının duygularını anlama
-Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma
-Sevgiyi, iyi duyguları ifade etme
-Korku ile başa çıkma

.Saldırgan Davranışlar ile Başa Çıkmaya Yönelik Beceriler
-İzin isteme
-Paylaşma
-Başkalarına yardım etme
-Uzlaşma
-Kızgınlığı kontrol etme
-Hakkını koruma, savunma
-Alay etmeyle başa çıkma
-Kavgadan uzak durma

.Stres Durumlarıyla Başa Çıkma Becerileri
-Başarısız olunan bir durumla başa çıkma
-Grup baskısıyla başa çıkma
-Utanılan bir durumla başa çıkma
-Yalnız bırakılma ile başa çıkma

.Plan Yapma ve Problem Çözme Becerileri
-Ne yapacağına karar verme
-Sorunun nedenlerini araştırma
-Bilgi toplama
-Bir işe yoğunlaşma

Gönder
1
Gönder
Merhaba